G-Referat-2009

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Referat af generalforsamling 2009


1. Valg af dirigent:

Frank blev valgt som dirigent – Takkede for valget og dirigerede herefter mødet.


2. Bestyrelsens beretning.

Den kan læses her.


3. Godkendelse af regnskab.

Regnskabet vil blive tilgængeligt her hurtigst mulig..

Louisa spurgte om der spares op? Og i givet fald så til hvad?

Kim svarede, at der ikke sparres op. Men det er godt med lidt kapital til f. eks. Snerydning m.m.


Jens spurgte til hvorfor foreningen har 2 bankforbindelser?

Til dette svarede Kim, at det er et levn fra giro tiden og, at vi fremover kun vil anvende Nordea.


4. Budget / kontingent.

Det blev enstemmigt vedtaget, at vi fortsætter med et årligt kontingent på kr. 400,00 pr. husstand.


5. Forslag.

Dorte fortsætter kampen mod dræbersneglene – Der er indkøbt gift og første udlægning af giften er gennemført.


Der afholdes fest i grundejerforeningen, den 5. september 2009. Hvis nogle ligger inde med gode forslag til underholdning for børnene er disse velkomne.

-  Brian, Magnus,  Casper, Henrik og  Louisa


Der henstilles atter til, at der køres langsomt på Gåsebanken – Derudover er der ønske om en zig – zag gennemkørsel ved stien mellem Gåsebanken og Storkebanken – Bestyrelsen undersøger Køge Kommune angående dette.


Der er lavet en hjemmeside. På denne vil alle relevante informationer, prisen for hjemmesiden beløber sig til et sted imellem kr. 350,00 og 400,00 p.a.


Der kommer mailadresser på hjemmesiden og alle opfordres til at tilmelde sig.

Det blev foreslået, at oprette et debatforum på siden, men vi mener ikke dette er en god ide. Så siden forbliver som en informationsside eventuelt med relevante kommunale links.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Claus og Peter blev begge genvalgt.

Brian blev valgt som erstatning for Per Jacobsen.

Revisor Michael blev ligeledes genvalgt.


7. Eventuelt.

Der har været lidt ”nabostrid” om det grønne område mod stien. Børnene ønsker at spille fodbold og nogle forældre har slået græsset og opsat mål på arealet. Det giver for nogle lidt gener i for af støj – Bestyrelsen undersøger ved kommunen, hvad arealet må anvendes til – Kunne være cykelbane, boldbane eller legeplads – Herefter sendes mulighederne til afstemning.


Der er for dem, som bor ud mod Møllebækvej problemer med rødderne fra de store træer, der står langs vejen – Bestyrelsen tager kontakt til kommunen for at søge en løsning på dette.Peter 26 A.