G-Referat-2011

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Referat af generalforsamling 2011


Formanden (11) bød velkommen og lagde op til at der blev udpeget en dirigent samt en referent jf. punkt 1 i udsendt dagsorden.


Ad punkt 1.

Claus (3) blev dirigent og Carl-Erik (24 b) blev referent.

Herefter lagde Claus op til, at vi gik videre til punkt 2 jf. dagsorden.


Ad punkt 2.

Formandens beretning kan udleveres i skriftlig version ved henvendelse hos formanden eller downloades i elektronisk form på hjemmesiden. Formanden berettede, at der nu er genplantet vejtræer på Gåsebanken og at disse så ud til at trives. Hastigheden på Gåsebanken ses at være i orden, men formanden bad forældre om at tale med deres børn om at ”passe på” når der kom trafik, da det over tid vil kunne give en falsk tryghed at tro, at alle biler, cykler eller knallerter holder tilbage når de nærmer sig børn på en vej.


Formanden orienterede om, at der har været korrespondance mellem grundejerforeningen og kommunen i relation til rødderne fra poppeltræerne på Møllebækvej. Formanden læste et svar fra Køge kommune op (skriftlig version ved henvendelse hos formanden). Dette gav anledning til en dialog omkring rodbarrierer, i særdeleshed om hvorvidt disse måtte blive etableret på ”kommunens side” af hækkene, altså mod Møllebækvej.

Dette vil formanden undersøge.

Beretningen gav ikke anledning til yderligere kommentarer.   


Ad punkt 3.

Den planlagte kontingentstigning, som blev besluttet gennemført fra generalforsamlingen i 2010 er ikke blevet effektueret ved betalingen i 2011.

Stigningen vil blive gennemført i 2012.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.


Ad punkt 4.

A.     Kim (26 b) overtager hjemmesiden og vil begynde arbejdet med at gøre dette til en opdateret informationsplatform. Det tænkes at diverse referater, vedtægter samt eventuel generelt information skal fremgå af hjemmesiden.


B.     Containerordningen stopper, da ordningen ikke længere kan ”konkurrere” med øvrige ordninger. Herunder storskrald samt ”lossepladsen” i Køge. Et forslag omkring indkøb af fælles trailer fik ikke opbakning nok til at ”blive ført videre”.


C.    En super ordning var der bred enighed om at snerydningen er og kun enkelte bemærkninger omkring placering af sneen samt saltning blev fremført. Telefonnummeret på ”snerydderen” tænkes placeret på hjemmesiden såfremt ikke tilfredsstillende forhold konstateres. Saltningen gav anledning til samtale idet ingen med sikkerhed kunne fastslå om foreningen rent faktisk betaler for dette. Dette forhold skal undersøges nærmere.


D.    Der er kun blevet set et par snegle. Foreningen indkøber mere gift og placerer giften ved lejlighed.


F.     Det blev sidste år besluttet at der holdes vejfest i ulige år, altså i 2011. Deltagelse fordrer et symbolsk beløb ved tilmelding, hvorefter grundejerforeningen giver tilskud til eventuelle aktiviteter samt mad og drikke. Et festudvalg blev forsøgt valgt om end tilmeldingen til udvalget ikke var overvældende. Martin (5) meldte sig og Carl-Erik meddelte herefter at ”det nok skal gå”. I praksis vil festudvalget i løbet af to uger blive identificeret og første brev til alle på Gåsebanken vil herefter blive rundsendt. Første brev handler reelt kun om datoer og en tilkendegivelse om deltagelse er mulig. Herefter træffes endelig beslutning og dag mv.


Ad punkt 5.

Et antal medlemmer var på valg. Peter (26 a) ønskede ikke at genopstille, hvorfor han udtræder af bestyrelsen og Carl-Erik bliver herefter bestyrelsesmedlem og derfor ikke længere ”kun” er suppleant. Formanden ønskede at fortsætte. Der var ingen øvrige bemærkninger til dette punkt.


Ad punkt 6.

Peter W (22 b) orienterede om andre veje, som havde etableret vejfonde i forbindelse med overdragelse af kommunale veje til private foreninger. Dette blev ved orienteringen, da vi endnu ikke var varslet en eventuel overdragelse af Gåsebanken.Carl-Erik Storskov