G-Referat-2008

GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


GÅSEBANKEN HERFØLGE

Referat af generalforsamling 2008


Formanden (32 A) bød velkommen og lagde op til at der blev udpeget en dirigent samt en referent jf. punkt 1 i udsendt dagsorden.


Punkt 1 (Valg af dirigent).

Claus (3) blev til dirigent og referent.


Punkt 2 (Bestyrelsens beretning).

Formandens beretning kan ses her.


Punkt 3 (Godkendelse af regnskab).

Kim (26 B) gennemgik regnskabet, som viser stigende aktiver. Vi har ikke haft så store udgifter til snerydning og container sidst år.

Vi har en kassebeholdning på 70.800,00 kr.

Regnskabet blev godkendt og kan ses på hjemmesiden.


Punkt 4 (Budget/kontingent).

Kontingentet foreslåes uændret da vi ikke kender udgifterne til det kommende års snerydning, ligesom vi vil lægge op til at stable en vejfest på benene.

Bemærk at kommunen nu også tager haveaffald. Se den husstandsomdelte folder vedr. dato og procedure.

Kontingent på 400,00 kr blev vedtaget.


Punkt 5 (Forslag).

Dræbersnegle: Bestyrelsen lægger op til at vi i foreningen indkøber sneglegift, som udlægges langs haverne der vender ned mod forsinkelsesbassinet. Udlægningen skal foretages samtidigt og koordineres af bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget.

Nye træer: Finn har haft møder med Carsten fra Thymes planteskole og Carsten foreslår at vi får plantet træer af typen 'Alm. Bærmispel'. Træerne bliver max. 4 - 6 meter og får en krone med en diameter på omkring 3 meter.

Træerne står med blomster om foråret og sætter små bær som fuglene tager, og det er ikke bær, der sviner som kirsebærerne gjorde.

Kommentar: Egetræer som der står på Mellemmarksvej kunne også være et flot alternativ.

Generalforsamlingen besluttede at indstille til genplantning med 'Alm. Bærmispel' som foreslået af bestyrelsen, og bestyrelsen er nu i dialog med Køge kommune.

Sommerfest: Bestyrelsen foreslår at vi nedsætter et festudvalg, der skal arbejde for en sommerfest.

Carl-Erik (24 A) er valgt som formand for festudvalgeet, som også består af Magnus (48) og Brian (34).

Datoen bliver i perioden fra slutningen af august til starten af september.

Etablering af parrkeringsareal for enden af dobbelthusene: Det er ofte svært at passere stykket langs dobbelthusene grundet parkerede biler, hvorfor bestyrelsen foreslår etablering af 6 parkeringsbåse til ad-hoc parkering for personbiler for enden af dobbelthusene.

Det blev besluttet at bestyrelsen går videre med forslaget, som forelægges Køge kommune.

Lav vandstand i toiletterne: Der har gennem længere tid været problemer med undertryk i vores kloaksystem på vejen. Kloaksystemet mangler luft og danner undertryk, som trrækker vandet ud af toiletkummen. Ofte har det været fordi kloaksystemet har været stoppet hvor vores kloakledning møder Storkebankens kloakledning.

Bestyrelseen tager kontakt til kommunen for at finde en løsning på problemet.

Hastighed - igen: Især på stykket fra nr 3 og ned til 'torvet' er der nogen, som kører meget stærkt. Der er 15 km/t på hele Gåsebanken...

Husk at passe på vores børn som leger på vejen, der er katagoriseret som 'lege- og opholdsområde'. Hvis du ser dine gæster køre for stærkt på vejen, så mind dem lige om at der er 15 km/t på hele Gåsebanken.

En idé kunne være at låne en transpotabel fartmåler af kommunen i en uges tid og placere den på udvalgte steder.

Det er ikke kun biler, der kører for stærkt og er til gene på Gåsebanken. Vi har også mange hurtigtkørende knallerter. Mind lige de unge mennesker, der kommer hos Jer, om at tage hensyn ved kørsel på vejen.

For at undgå alle de gennemkørende knallerter, vil vi ansøge om at få opsat chikanebomme ved alle ind- og udkørsler til stierne, hvilket måske kan minimere såvel hastighed som antallet af gennemkørende knallerter.

Bestyrelsen arbejder på ovenstående tiltag.


Punkt 6 (Valg til bestyrelsen).

Et antal medlemmer var på val (Formand, Kasserer, Medlem og revisor)

Alle blev genvalgt.


Punkt 7 (evt.).

Intet.Opdateret 01.02.2016