G-Referat-2015

                    GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


                   GÅSEBANKEN HERFØLGE

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Gårdsmarken,

afholdt 10. december 2015 på Holmebækskolen.


Kim (26 B) bød velkommen og lagde op til at der blev udpeget en dirigent samt en referent jf. punkt 1 i udsendt dagsorden.


Punkt 1. (Valg af dirigent & referent):

Det blev bemærket at udsendte indkaldelse ikke var foretaget i henhold til vedtægterne vedrørende indhold og tidspunkt for afvikling af årlig ordinær generalforsamling jf. §5.

Claus (3) blev dirigent og Carl-Erik (24 B) blev referent.


Generalforsamlingen fortsatte med en kort præsentationsrunde efter ønske, da der var enkelte nye beboere til stede.


Punkt 2. (Bestyrelsens beretning):

Bestyrelsens beretning kan ses her.


Punkt 2.a. (Henvendelse):

Bestyrelsen havde modtaget spørgsmål fra Thomas (11). Spørgsmål og svar er indsat nedenfor.


1. Hvilke overvejelser gør bestyrelsen sig omkring den manglende konstituering af formand mv. siden sidste generalforsamling?

--- Reelt ikke så mange da aktivitetsniveauet i grundejerforeningen ikke har medført et behov for konstituering.


2. Hvilke overvejelser gør bestyrelsen sig omkring aktivitetsniveauet i foreningen siden sidste generalforsamling?

--- Aktivitetsniveauet er passende relateret til de ønsker bestyrelsen har modtaget fra beboere på Gåsebanken. Eneste "udestående" er reelt en hensigtserklæring om afvikling af vejfest i ulige år. Et ønske fra tidligere generalforsamling, som INGEN siden har forhørt sig om.


3. Hvilke overvejelser gør bestyrelsen sig fremadrettet omkring foreningens situation, på baggrund af erfaringerne fra bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling?

--- "Foreningens situation" er som bestyrelsen ønsker og såfremt kontinuitet ønskes, er ikke alle medlemmer på valg og erfaringer fra dette år - og siden sidste generalforsamling bør derfor kunne fastholdes og videregives i forbindelse med en eventuel kommende konstituering.


4. Hvad er bestyrelsens holdning til kontingentets størrelse?

--- Henset til at aktivitetsniveauet er niveauet passende og det bør alene drøftes om kontingentet skal opkræves hvert år.


5. Hvilke konkrete opgaver, jf. forretningsorden mv., anser bestyrelsen for vigtige og relevante for foreningens trivsel og virke fremadrettet?

---  Reelt kun at forestå indkøb og betaling af snerydning, sneglegift samt afvikling af generalforsamling.


6. Hvad er bestyrelsens holdning til en evt. nedlæggelse af foreningen?

--- At det ikke kan komme på tale jf. vedtægter


7. Bestyrelsen bedes undersøge div. problematikker omkring en nedlæggelse af foreningen, mhp. en drøftelse heraf på generalforsamlingen.

--- Ikke aktuelt, da det jf. samtale med Morten Suhr fra Køge Kommune ikke er en option


8. Bestyrelsen bedes indhente professionelle vurderinger af/tilbud på overdragelse af det konkrete administrative bestyrelsesarbejde til en privat forretningsfører, mhp. at aflaste bestyrelsen for dette, samt at sikre fremdriften i foreningen.

--- Vi har forespurgt FolmerHus A/S, Parkvej 6, DK-2630 Taastrup og vi får muligvis svar inden i dag. Baseret på det nuværende aktivitetsniveau og grundejerforeningens forpligtigelser jf. vedtægter, vurderer bestyrelsen, at dette vil være spild af penge.


Svarene på spørgsmålene gav anledning til en række opfølgende spørgsmål, som medførte en række tilkendegivelser i forhold til betydning af spørgsmål og betydning af svar.

Eksempler på hvordan andre grundejerforeninger betaler for ydelser jf. spørgsmål 8.

I forlængelse heraf blev der givet udtryk for en frustration over at gældende regler jf. vedtægterne ikke var blevet overholdt af siddende bestyrelse; Herunder blev hjemmeside, kontingent opkrævning samt afvikle årlig ordinær generalforsamling. Der blev ligeledes givet udtryk for muligheden for at ændre vedtægterne ved behov for dette.


Punkt 3. (Godkendelse af regnskab):

I forhold til kontingent forhøjelse blev nævnt at beløbet skulle stige fra 400 kroner til 500 kroner årligt jf. tidligere beslutning. Dette punkt skal checkes, da jeg ingen steder kan finde disse beløb nævnt.

Se note *.

Regnskabet blev godkendt med bemærkningen om at aftalte kontingent forhøjelse ikke var foretaget.


Punkt 4. (Valg til bestyrelsen):

Et antal medlemmer var på valg (Formand, Sekretær, 1 Medlem og 1 Revisor).

Claus (Medlem) ønskede ikke at genopstille, Carl-Erik (Sekretær) ønskede ikke at fortsætte, og var egentlig udtrådt i 2013, hvilket ikke fremgik af hjemmesiden.

Jf. vedtægterne §6 skal bestyrelsen bestå af 5 personer. Da ingen af de tilstedeværende ønskede at opstille blev det besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling hvis eneste formål skal være valg af ny bestyrelse.

Dette kombineres med et tilbud om mad og drikke samt en bindende tilmelding.


Punkt 5. (Eventuelt):

Ingen bemærkninger

 

Carl-Erik Storskov* Kontingentforhøjelsen omtales i dette referat fra 2010.


Opdateret 03.02.2016