G-Referat-2016

                    GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


                   GÅSEBANKEN HERFØLGE

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Gårdsmarken,

afholdt 30. marts 2016 på Holmebækskolen.


Steen (22 A) bød velkommen og lagde op til at der blev udpeget en dirigent samt en referent jf. punkt 1 i udsendt dagsorden.


Punkt 1. (Valg af dirigent & referent):

Brian (34) blev dirigent og Magnus (48) blev referent.


Punkt 2. (Bestyrelsens beretning):

Bestyrelsens beretning kan ses her.


Punkt 3. (Godkendelse af regnskab for 2015):

Kasseren berettede at der i 2015 var et lille underskud, da der ikke blev opkrævet kontingent.

Aktiver er 101.883,58 ved udgangen af 2015.

Kommentarer fra generalforsamlingen: Regnskab bør være underskrevet af revisorer, og lægges frem. Ellers ikke yderligere kommentarer.


Punkt 4. (Budget for 2016):

Ændring af kontingent til DKK 600, så der fortsat sikres kapital til uforudsete udgifter i foreningen. Det opkræves pr. 1 juni.

Der var enighed på generalforsamlingen at det var en god ide.


Punkt 5. (Indkomne forslag):

Der var ikke modtaget forslag.


Punkt 6. (Valg til bestyrelsen):

På valg var Kassereren (26 B), Medlem (34), Suppleant (34) og Revisor (26 A).

Alle modtog genvalg og da der var ikke andre, der ønskede at stille op fortsætter bestyrelsen uforandret.

Udover indkomne forslag arbejder bestyrelsen med:

- Opslagstavle på vejen

- Mulighed for bedre belysning på stien mellem Gåsebanken og busstop (Vestertorp).

Det blev kommenteret at en opslagstavle bør vurderes i forhold til hærværk.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 12. april kl 19.30 i 22A.


Punkt 7. (Eventuelt):

Velkomstmappe til nye beboere, med information om vejen, foreningen, lokalplan, mv.

E-mail indsamling foretages, og der ses på fælles platform

 

Magnus Therkildsen
Opdateret 31.03.2016