G-Referat-2017

                    GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


                   GÅSEBANKEN HERFØLGE

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Gårdsmarken,

afholdt 28. marts 2017 på Holmebækskolen.


Steen (22 A) bød velkommen og lagde op til at der blev udpeget en dirigent samt en referent jf. punkt 1 i udsendt dagsorden.


Punkt 1. (Valg af dirigent & referent):

Brian (34) blev dirigent og Magnus (48) blev referent.


Punkt 2. (Bestyrelsens beretning):

Bestyrelsens beretning kan ses her.


Punkt 3. (Godkendelse af regnskab for 2016):

Forslag om at se på alternativ snerydning, da det virker som en stor post i forhold til vinterens vejr.

Dog positivt at der saltes så meget. Finn vil undersøge alternativer.

Ellers ikke yderligere kommentarer.


Punkt 4. (Budget for 2017):

Forslag om at bestyrelsesmøder godt kan afsætte en smule mere til afholdelse af møder.

Kommentar og generel enighed om, at der er råd til initiativer i løbet af året hvis det kan give liv på vejen.


Punkt 5. (Indkomne forslag):

Hastighed på vejen: Formanden har taget kontakt til en beboer om dette. Opfordring fra formanden til at kontakte ham hvis der er problemer med dette.

En beboer har problemer med, at der laves vendemanøvrer i deres indkørsel, hvor små børn leger.

Problemer med parkering af kassevogne uden for nogen matrikler. Giver problemer med at fragtkørsel foregår i rabatten som ødelægges. Formanden opfordrer til at man henvender sig.

Diskussion om, hvorvidt der måske drives forretning på vejen, med aflevering af varer til lager m.m. Dette tages op på næste bestyrelsesmøde.

Problemer med at gæster parkerer så nogen beboere har vanskeligt ved at komme ind og ud af deres indkørsel. Det blev taget op, at beboeres biler skal være parkeret i indkørslen. Desuden forslag om måske at etablere et parkeringsareal.

Opfordring til at der laves en lukket Facebookgruppe, der kan bruges til generel snak, nabohjælp mv. Facebook gruppen, skal ikke betragtes som et sted for officielle information – det vil fortsat være hjemmeside og omdeling af fysiske breve.

Flagstang ligger og flyder ud for en matrikel, der opfordres til at nogen tager kontakt til dem.

Forslag om nogen stolper ved indgangen til Gåsebanken kan fjernes og dermed give mere smidig trafik.

Skiltet med graffiti ved indgangen til Gåsebanken – kan det males over?

Forslag om at der holdes et fælles loppemarked, der afsluttes med grill og hygge, det hele koncentreret om børnene. Foreningen kunne afholde udgift til annoncering.

Ovenstående forslag arbejdes der videre med på det kommende bestyrelsesmøde.


Punkt 6. (Valg til bestyrelsen):

På valg var Formand (22 A), Sekretær (48), 1 medlem (28 A) og 1 revisor (32 B).

Alle modtog genvalg og da der var ikke andre, der ønskede at stille op fortsætter bestyrelsen uforandret.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 25. april kl 19.00 i 48.


Punkt 7. (Eventuelt):

Intet til eventuelt.

 

Magnus Therkildsen
Opdateret 10.04.2017