G-Referat-2019

                    GRUNDEJERFORENINGEN  GÅRDSMARKEN


                   GÅSEBANKEN HERFØLGE

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Gårdsmarken,

afholdt 25. april 2019 på Herfølge Friskole.


Steen (22 A) bød velkommen og lagde op til at der blev udpeget en dirigent samt en referent jf. punkt 1 i udsendt dagsorden.


Punkt 1. (Valg af dirigent & referent):

Der var enighed om at formanden kunne varetage rollen som dirigent og Magnus (48) blev referent.


Punkt 2. (Bestyrelsens beretning):

Formanden berettede om dialogen med kommunen omkring forskellige ønsker, såsom pullerter og lys ved stoppested.
Der afholdes ingen vejfest i år, men det forventes at blive afholdt næste år - med mere involvering fra hele vejen.
Det blev kommenteret at der er nogle huller på vejen, der kan være farlige for børn. Formanden vil bruge 'Giv et praj' til at tippe kommunen om det.


Punkt 3. (Godkendelse af regnskab for 2018):

Det godkendte regnskab blev fremlagt af kassereren.

Der blev spurgt til om snerydningen skulle sendes i udbud. Der har været lidt undersøgelser på dette og der var ikke stemning for at ændre noget. Regnskabet blev herefter godkendt af GF.


Punkt 4. (Budget for 2019):

Budgettet for 2019 blev fremlagt, og der var ingen kommentarer. Budgettet blev godkendt af GF.


Punkt 5. (Indkomne forslag):

Der var ingen indkomne forslag.


Punkt 6. (Valg til bestyrelsen):

På valg var formanden (22 A), sekretæren (48), 1 medlem (28 A) og 1 revisor (32 A).

Alle modtog genvalg.

Næste bestyrelsesmøde: Er afholdt 25. maj 2019.


Punkt 7. (Eventuelt):

Lyskæder: Der var opbakning til at gennemføre dette igen. Mulighed for solceller i stedet for batterier ?


Hastighed på vejen. Bestyrelsen forsøger at tage en dialog med kommunen, for at forstå hvilke kriterier, der afgør om der kan etableres hastighedsbegrænsende foranstaltninger.

Store biler på vejen: Bestyrelsen vil give besked til husstande med store biler holdende ude på vejen, om at de skal være i indkørslen.


Storskrald: Der blev opfordret til, at storskrald (især hårde hvidevarer) ikke stilles ud mere end få dage før afhentning, da det ikke ligefrem pynter på vejen. 

 

Magnus Therkildsen
Opdateret 11.06.2019